Hlavní strana Praktické informace pro rodiče Zdravá MŠ Činnosti probíhající v MŠ

Činnosti probíhající v MŠ

Tématická část :  Poznávám svoje tělo a smysly  3. 11. – 20. 11. 2020

Charakteristika.: Seznamování se s fázemi života. Získávání poznatků o smyslech, potřebách, získávání dovednosti. Vyjadřování svých pocitů, rozlišování a pojmenovávání vlastností, vztahů a kvality věcí pomocí smyslů, poznávání vlastních schopností, dovedností. Seznamování s živou a neživou přírodou, s otázkami vzniku a zániku života.

Seznamování se s funkcí rodiny, právy, povinnostmi, zájmy a povoláním členů rodiny. Vytváření povědomí o místě, kde žiji (město, ulice, přírodní a sociální prostředí města, okolí školy, okolí bydliště), seznamování se se zajímavostmi obce, tradicemi, zvyky slavnostmi. Zapojování se do aktivit v obci.

Kompetence (to co by dítě mělo znát, vědět, mít zvládnuté na konci předškolního věku)

Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát.

Je zvídavé, má touhu poznávat.
Poznáním sebe samého vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech (temperament), sklonech a schopnostech.

Dílčí cíle (to čemu se děti učí, k čemu jsou vedeny, co si osvojují při činnostech v průběhu dne

Lidské tělo a aktivní pohyb: Vědět, že se tělo v průběhu času mění.

Ztotožnit se s podobou svého těla a s vlastním pohlavím.

Chtít rozumět okolnímu světu, tomu co vidí, slyší, hmatá, pociťuje..

Rozlišit a pojmenovat vlastnosti a kvalitu věcí a vztahy mezi nimi (barva, tvar, povrch,  množství, velikost, druhy materiálu..).

Zajímat se o lidské činnosti a dostupná povolání a vytvořit si o nich konkrétní představu.

Záměrně vnímat a znát názvy věcí, jevů a rozumět obsahu názvů.

Mít představu, že city souvisí s tělesnými projevy.

Vytvořit si pozitivní vztah k umění.

Mít představu o tom, jak vypadá a jakého je pohlaví.

Vážit si sebe pro to, co umím.

Umět srozumitelně vyjádřit myšlenku, formulovat otázku.

Vědět, jak lidé žili dříve

Vědět o místních tradicích, zvycích a slavnostech.

Vědět o zajímavostech, pamětihodnostech obce.

 Vědět, jak přichází dítě na svět.

Vědět, kdo všechno patří do rodiny, znát nejbližší příbuzenské vazby.

Znát činnosti členů užší rodiny v zaměstnání i doma.       

Orientovat se v prostoru, v každodenním provozu mateřské školy a v činnostech jednotlivých zaměstnanců.

Mít povědomí o rozdílech mezi živou a neživou přírodou a o základních podmínkách pro existenci života.

Pochopit vzájemné vazby v konkrétním životním celku (ekosystému).

Pozorovat přítomné děje kolem sebe a jejich změny, zjišťovat příčiny změn.

Zajímat se o odpovědi i na otázky přesahující běžný lidský život – co bylo, co bude pak.

Konkrétní činnosti jsou vyvěšeny v šatnách tříd.