Hlavní strana Praktické informace pro rodiče Zdravá MŠ Činnosti probíhající v MŠ

Činnosti probíhající v MŠ

Tématická část : 

Kdo, co nám může uškodit, pomoci od 1. 7. do 31. 8. 2020

Charakteristika: Seznámení se s nebezpečím návykových látek, s bezpečným jednáním ve styku s cizími lidmi, s odpovídajícím chováním při ohrožení (hledat pomoc u dospělých, policie, hasičů), vyvozování a uvědomování si důsledků nezdravého chování a nedodržování životosprávy

Kompetence (to co by dítě mělo znát, vědět, mít zvládnuté na konci předškolního věku)

Rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije má vliv, špatný nebo dobrý na jeho zdraví.

Má vytvořenou představu o pojmu závislosti a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka (cigarety, alkohol, drogy, hry na automatech).

Vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo poškozuje.

Chápe, že zdraví není samozřejmostí a musí je chránit.

Má vytvořenou představu o zdravé životosprávě. 

Dílčí cíle (to čemu se děti učí, k čemu jsou vedeny, co si osvojují při činnostech v průběhu dne)

Vědět o nutnosti udržování svého těla ve zdraví.

Vědět o důsledcích nedostatku pohybu pro zdraví.

Uspokojovat osobní potřebu pohybu.

 Vědět o správném držení těla.

 Zdokonalovat koordinaci hrubé a jemné motoriky.

Mít potřebu čistého zevnějšku a úpravy.

Vědět o významu dodržování osobní hygieny pro zdraví.

Neodmítat zdravou výživu.

Přijímat přiměřené množství potravy

Znát důsledky požívání některých potravin pro zdraví.

Znát názvy potravin.

Znát původ základních potravin a způsoby jejich uchovávání.

Znát, co mu pomáhá být zdravé a v bezpečí a co mu škodí, znát důsledky požívání některých látek pro zdraví.

Hodnotit své chování.

Hodnotit své chování a chování druhých.

Chápat, co je pochybení a vědět, že se má odpouštět.

 Vědět, že je více možností řešení konfliktů.

 Znát dohodnutá pravidla chování ve skupině.                      

 Vědět, že kontakty s některými dospělými lidmi mohou být nebezpečné.

Přizpůsobit své chování tak, aby jeho důsledky nepoškodily zdraví těch společenství, v nichž žije.

Vědět, že každá lidská aktivita přináší důsledky a má přímý vztah ke zdraví přírody.