Hlavní strana Praktické informace pro rodiče Zdravá MŠ Činnosti probíhající v MŠ

Činnosti probíhající v MŠ

Tématická část: Poznáváme přírodu a její zákonitosti, staráme se  život. prostředí 1. 10. -2. 11. 2018
Charakteristika: Pozorování dějů a změn v přírodě v průběhu roku, poznávání jejich podstaty a zákonitostí (zahrada, les, louka, voda a její koloběh, den a noc…). Seznámení se s životním prostředím a jeho ochranou, bezpečným chováním v přírodě.

Kompetence = co by měly děti zvládnout během předškolního věku:
Rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody podporovat, a ty, které mohou zdraví poškozovat.
Chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých.
Má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se.
Prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou neživou i živou.
Ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje.

Cíle, ke kterým jsou děti vedeny a které děti plní v průběhu dne různými činnostmi:
Vědět o významu dodržování osobní hygieny pro zdraví.
Vědět o riziku nadměrného působení audiovizuálních přístrojů.  
Chápat souvislosti mezi příčinou a následkem při ochraně zdraví.
Mít povědomí o proměně těla nemocí, úrazem.
Vědět, že se tělo v průběhu času mění.       
Chápat rozdíl mezi skutečností zobrazovanou, reálnou a symbolickou.
Vytvářet logické souvislosti a celky.
Snižovat závislost na dospělém.
Chovat se odpovědně.
Hodnotit své chování i chování druhých.
Chápat, že rozmanitost lidských ras a kultur jsou hodnotami.
Postarat se o sebe i o druhé podle svých sil.
Vytvořit pozitivní vztah k mateřské škole.
Všímat si změn a dění v obci, hovořit o nich.
Vytvořit vztah k obci, vlasti jako k místu, kam patří.
Vědět, že každá lidská aktivita přináší důsledky a má přímý vztah k jeho zdraví i zdraví ostatních lidí.
Vědět, že každá lidská aktivita přináší důsledky a má přímý vztah ke zdraví přírody.
Upozorňovat na situace, kdy dochází k poškození blízkého život.prostředí.
Vykonávat jednoduché činnosti podporující zdraví těch společenství, v nichž žije.
Pochopit vzájemné vazby v konkrétním životním celku (ekosystému).
Pociťovat sounáležitost s živou a neživou přírodou.
Vnímat estetické hodnoty živé i neživé přírody.
Přizpůsobit své chování tak, aby jeho důsledky nepoškodily zdraví těch společenství, v nichž žije.
Zajímat se o odpovědi i na otázky přesahující běžný lidský život – co bylo, co bude pak.
Vnímat krásu jako jeden z projevů zdraví přírody.

Konkrétní činnosti, které budou děti provádět, jsou vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd.