Hlavní strana Praktické informace pro rodiče Zdravá MŠ Činnosti probíhající v MŠ

Činnosti probíhající v MŠ

Tématická část : Jak se máme správně chovat 28. 1. 2019 - 22. 2. 2019
Charakteristika: Vytváření a uplatňování základů společenského chování, příprava dětí na           
aktivní  roli občana a ochránce města, státu, planety, aktivní podílení se na změnách v podpoře zdraví lidí i přírody (péče o rostliny, zvířata, přírody, prostředí třídy, školy, obce)

Kompetence = co by měly děti zvládnout během předškolního věku:
Rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve  vztahu ke zdraví.
K problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný.
Řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může řešit více způsoby.
Nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života.
V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů, svého chování.
Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč.
Dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky.

Cíle, která děti plní a ke kterým jsou vedeny děti při činnostech v průběhu dne:
Vědět, že se tělo v průběhu času mění.
Mít povědomí o proměně těla nemocí, úrazem.
Chápat souvislosti mezi příčinou a následkem při ochraně zdraví.
Přistupovat tvořivě ke skutečnosti.
Hodnotit své chování.       
Mít a hájit svůj názor.        
Chovat se odpovědně.
Hodnotit své chování i chování druhých.
Chápat, co je pochybení a vědět, že se má odpouštět.
Mít rozvinutou potřebu svobody.
Chtít spolupracovat ve slupině a se skupinou.
Dodržovat základní společenské normy komunikace.
Rozumět projevům neverbální komunikace.
Umět srozumitelně vyjádřit myšlenku, formulovat otázku.
Uplatňovat neverbální komunikaci.
Vědět, že je více možností řešení konfliktů.
Znát dohodnutá pravidla chování ve skupině.
Znát pravidla zdvořilého chování. 
Vnímat krásu kulturního dědictví.                 
Znát pravidla zdvořilého chování.
Všímat si změn a dění v obci, hovořit o nich.
Přizpůsobit své chování tak, aby jeho důsledky nepoškodily zdraví těch společenství, v nichž žije.
Vyvodit některé důsledky ze situací, dějů kolem něj, přizpůsobit tomu své chování.
Pozorovat přítomné děje kolem sebe a jejich změny, zjišťovat příčiny změn.
Vědět, že vše se časem vyvíjí a proměňuje.
Vnímat krásu jako jeden z projevů zdraví přírody.
Vědět o odlišnostech i podobnostech věcí a jevů, které je obklopují.
Vědět, že každá lidská aktivita přináší důsledky a má přímý vztah k jeho zdraví i zdraví ostatních lidí.
Aktivně hledat řešení.        
Odhalovat rizika i přínosy zvažovaných řešení.
Mít zájem podílet se na pozitivních změnách, které směřují k podpoře jeho zdraví, zdraví ostatních lidí a přírody.


Konkrétní činnosti, které budou děti provádět, jsou vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd.