Hlavní strana Praktické informace pro rodiče Zdravá MŠ Činnosti probíhající v MŠ

Činnosti probíhající v MŠ

Tématická část : Vím, kde je mi dobře, kde bydlím  26.11.2018 -4.1.2019
Charakteristika.: Upevňování – dodržování pravidel třídy. Zapojování se do aktivit ve třídě, škole, hodnocení chování svého i druhých, spolupráce, vzájemná pomoc.
Kompetence = co by měly děti zvládnout během předškolního věku:

Ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí.
Snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí.
Dovede požádat o pomoc, když je v nouzi.
Chce poznávat své okolí a svět.

Cíle, která děti plní a ke kterým jsou vedeny děti při činnostech v průběhu dne:
Rozvíjet všechny smysly.
Odhadovat rizika ohrožující jeho bezpečnost.
Odhadovat, kdy potřebuje pomoc dospělého.
Rozlišit činnosti, které může dělat samo a které mohou vykonávat jen dospělí.
Kontrolovat extrémní projevy svých emocí a nálad.              
Hodnotit své chování.
Rozlišit žalování od potřeby informovat dospělého.
Vědět, že když problém přesahuje jeho síly, má požádat o pomoc.
Akceptovat kompetentní autoritu.           
 Orientovat se v čase.
 Rozlišovat směry a vzdálenosti, orientovat se v prostoru.
 Všímat si věcí, lidí a dějů kolem sebe, sdělovat, čeho si všimlo.
 Přijímat svět pozitivně.
Vědět, že mateřská škola je společenství, ve kterém platí dohodnutá pravidla
Vědět, ve které obci a zemi žije.
Vnímat estetické hodnoty obce i okolí.
Znát cestu z domova do mateřské školy.
Znát instituce v okolí mateřské školy a bydliště a jejich účel.
Mít povědomí o existenci planety Země jako součásti vesmíru.
Vědět o odlišnostech i podobnostech věcí a jevů, které je obklopují.
Vědět o rozmanitosti krajiny, počasí, přírody.
Konkrétní činnosti, které budou děti provádět, jsou vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd.