Hlavní strana Praktické informace pro rodiče Zdravá MŠ Činnosti probíhající v MŠ

Činnosti probíhající v MŠ

Tématická část: Objevujeme a poznáváme krásu kolem nás – od 6. 3. 2023

Charakteristika:
Pozorování dějů a změn v přírodě v průběhu roku, poznávání jejich podstaty a zákonitostí (zahrada, les, louka, voda a její koloběh, den a noc…). Seznámení se s životním prostředím
a jeho ochranou, bezpečným chováním v přírodě. Vedení k ochraně a zlepšování prostředí, rozvíjení schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a změnám. Poznávání lidových tradic a zvyků.

Kompetence (to co by dítě mělo znát, vědět, mít zvládnuté na konci předškolního věku)

Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát.

Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč.

Chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba.

Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími.

Dílčí cíle (to čemu se děti učí, k čemu jsou vedeny, co plní, co si osvojují při činnostech v průběhu dne:

Chtít rozumět okolnímu světu, tomu co vidí, slyší, hmatá, pociťuje.

Rozlišit a pojmenovat vlastnosti a kvalitu věcí a vztahy mezi nimi (barva, tvar, povrch, množství, velikost, druhy materiálu...).

Přistupovat tvořivě ke skutečnosti.

Vytvořit si pozitivní vztah k umění.

Mít a hájit svůj názor.

Rozlišit činnosti, které může dělat samo a které mohou vykonávat jen dospělí.

Mít rozvinutou potřebu svobody.

Umět srozumitelně vyjádřit myšlenku, formulovat otázku.

 Záměrně naslouchat.

Uplatňovat neverbální komunikaci.

Všímat si změn a dění v obci.

Znát pravidla chování v různém prostředí.

Postarat se o sebe a o druhé podle svých sil.

Uplatnit svou dovednost ve prospěch společenství mateřské školy.

Vědět, jak lidé žili dříve.

Vnímat krásu kulturního dědictví.

Vědět o odlišnostech i podobnostech věcí a jevů, které je obklopují.

Mít povědomí o rozdílech mezi živou a neživou přírodou a o základních podmínkách pro existenci života.

Vědět, že vše se časem vyvíjí a proměňuje.

Konkrétní plán činností je vyvěšen v šatnách jednotlivých tříd.