Hlavní strana Praktické informace pro rodiče Zdravá MŠ Činnosti probíhající v MŠ

Činnosti probíhající v MŠ

Tématická část: Zvládám, co život přináší - od 28. 11. 2022

Charakteristika:

Upevňování a rozvíjení schopností, vědomostí a dovedností. Uvědomování a osvojování svých vlastností a rolí. Zapojování se do aktivit ve třídě, škole, vedení ke spolupráci, vzájemná pomoc a toleranci, hodnocení chování svého
i druhých. Podporování rozvoje a kultivace mravního estetického vnímání, cítění
a prožívání. Vedení dětí k využití vlastních schopností a dovedností ve prospěch ostatních a okolí, vedení dětí k aktivní podpoře zdraví společenství, společnosti a přírody.

Kompetence (to co by dítě mělo znát, vědět, mít zvládnuté na konci předškolního věku)

Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti.

Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost.

Dovede požádat o pomoc, když je v nouzi.

Dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky.

Má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se.

Dílčí cíle (to čemu se děti učí, k čemu jsou vedeny, co plní, co si osvojují při činnostech v průběhu dne:

Odhadovat rizika ohrožující jeho bezpečnost.

Znát pravidla bezpečného chování chodce v dopravním provozu.

Zvažovat situaci z hlediska bezpečí.

Odhadovat, kdy potřebuje pomoc dospělého.

Chápat souvislost mezi příčinou a následkem při ochraně zdraví.

Chápat rozdíl mezi skutečností zobrazovanou, reálnou a symbolickou.

Mít bohatě rozvinutou fantazii.

Opakovat zpaměti jednoduché série psychomotorických úkonů.

 Orientovat se v čase.

 Pochopit a zapamatovat si krátký literární text, příběh.

 Poznat shodu, podobnost, rozdíl.

 Poznat výjimky z řádu, ze série.

 Připravit, záměrně se soustředit na určitou dobu, uskutečnit a dokončit činnost.

 Rozlišit a pojmenovat vlastnosti a kvalitu věcí a vztahy mezi nimi (barva, tvar, povrch, množství, velikost, druhy materiálu...).

 Rozlišovat směry a vzdálenosti, orientovat se v prostoru.

 Skládat části do celků a rozkládat celek na části.

  Všímat si věcí, lidí a dějů kolem sebe, sdělovat, čeho si všimlo.

  Vytvářet bohatství představ

  Vytvářet logické souvislosti a celky.

 Záměrně vnímat a znát názvy věcí, jevů a rozumět obsahu názvů.

 Znát základy práce s počítačem.

Rozlišit činnosti, které může dělat samo a které mohou vykonávat jen dospělí.

Rozlišit žalování od potřeby informovat dospělého.

 Akceptovat kompetentní autoritu.

 Vědět, že když problém přesahuje jeho síly, má požádat o pomoc.

 Chtít spolupracovat ve skupině a se skupinou.

Vědět, že mateřská škola je společenství, ve kterém platí dohodnutá pravidla.

Uplatnit svou dovednost ve prospěch společenství mateřské školy.

Znát cestu z domova do mateřské školy.

Aktivně hledat řešení.

Mít zájem podílet se na pozitivních změnách, které směřují k podpoře jeho zdraví, zdraví ostatních lidí a přírody.

Odhalovat rizika i přínosy zvažovaných řešení.

Konkrétní plán činností je vyvěšen v šatnách jednotlivých tříd.