Hlavní strana Praktické informace pro rodiče Zdravá MŠ Činnosti probíhající v MŠ

Činnosti probíhající v MŠ

Tématická část :  Poznáváme přírodu a její zákonitosti, staráme se  život. prostředí 

4. 10. – 29. 10. 2021

Charakteristika: Pozorování dějů a změn v přírodě v průběhu roku, poznávání jejich podstaty a zákonitostí (zahrada, les, louka, voda a její koloběh, den a noc…). Seznámení se s životním prostředím a jeho ochranou, bezpečným chováním v přírodě.

Kompetence (to co by dítě mělo znát, vědět, mít zvládnuté na konci předškolního věku)

Rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody podporovat, a ty, které mohou zdraví poškozovat.

Chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých.

Má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se.

Prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou neživou i živou.

Ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje.

Dílčí cíle (to čemu se děti učí, k čemu jsou vedeny, co si osvojují při činnostech v průběhu dne

Vědět o významu dodržování osobní hygieny pro zdraví.

Vědět o riziku nadměrného působení audiovizuálních přístrojů.  

Chápat souvislosti mezi příčinou a následkem při ochraně zdraví.

Mít povědomí o proměně těla nemocí, úrazem.

Vědět, že se tělo v průběhu času mění.      

Chápat rozdíl mezi skutečností zobrazovanou, reálnou a symbolickou.

Vytvářet logické souvislosti a celky.

Snižovat závislost na dospělém.

Chovat se odpovědně.

Hodnotit své chování i chování druhých.

Chápat, že rozmanitost lidských ras a kultur jsou hodnotami.

Postarat se o sebe i o druhé podle svých sil.

Vytvořit pozitivní vztah k mateřské škole.

Všímat si změn a dění v obci, hovořit o nich.

Vytvořit vztah k obci, vlasti jako k místu, kam patří.

Vědět, že každá lidská aktivita přináší důsledky a má přímý  vztah k jeho zdraví i zdraví ostatních lidí.

Vědět, že každá lidská aktivita přináší důsledky a má přímý vztah ke zdraví přírody.

Upozorňovat na situace, kdy dochází k poškození blízkého život.prostředí.

Vykonávat jednoduché činnosti podporující zdraví těch společenství,  v nichž žije.

Pochopit vzájemné vazby v konkrétním životním celku (ekosystému).

Pociťovat sounáležitost s živou a neživou přírodou.

Vnímat estetické hodnoty živé i neživé přírody.

Přizpůsobit své chování tak, aby jeho důsledky nepoškodily zdraví těch  společenství, v nichž žije.

Zajímat se o odpovědi i na otázky přesahující běžný lidský život – co  bylo, co bude pak.

Vnímat krásu jako jeden z projevů zdraví přírody.

Konkrétní činnosti jsou vyvěšeny v šatnách tříd.