MŠ Sluníčko, Tišnov

Tématická část : Chci být zdravý, co udělám, když onemocním 25. 2. - 22. 3. 2019
Charakteristika.: Seznamování se zdravou výživou, jejím významem a přínosem pro člověka, s prospěšností pohybu a psychické pohody pro zdraví, poznání důležitosti přiměřeného oblékání, dodržování hygieny a životosprávy, osvojování činností prospěšných zdraví. Seznamování se změnami těla a psychiky v době nemoci, při úrazu. Osvojování si správného chování v době nemoci, při návštěvě lékaře, zubaře, při pobytu v nemocnici. Předcházení rizikům ohrožení zdraví.

Kompetence = co by měly děti zvládnout během předškolního věku:

Vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, ale také duševním a že tyto potíže spolu mohou souviset.
Chápe, že když je člověk nemocen (krátkodobě, dlouhodobě, akutně, chronicky), nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a které patří k jeho životu.
Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody.
Má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a hygieny.

Cíle, která děti plní a ke kterým jsou vedeny děti při činnostech v průběhu dne:

Samostatně uspokojovat tělesné potřeby podle individuálně pociťované potřeby (míry) společensky přijatelnou formou.
Znát způsoby a prakticky zvládat úkony osobní hygieny a sebeobsluhy.
Mít potřebu čistého zevnějšku a úpravy.
Samostatně dodržovat pravidla a postupy osobní hygieny a sebeobsluhy.
Samostatně se chovat při stolování, kulturně stolovat.
Ztotožnit se s podobnou svého těla a s vlastním pohlavím.
Napomáhat vlastnímu zdraví zdravými životními návyky.
Rozvíjet a kultivovat pohybovou koordinaci s hudbou.
Mít povědomí o proměně těla nemocí, úrazem.
Vědět o nutnosti přizpůsobit své chování v době nemoci, po úrazu a při ošetření.
Znát pravidla bezpečného chování chodce v dopravním provozu.
Mít představu o tom, že city souvisí s tělesnými projevy.
Snižovat závislost na dospělém.
Vážit si sebe pro to, co umím.
Uznávat práva druhých
Projevit porozumění a cit (empatii) pro potřeby a zájmy druhého.
Postarat se o sebe a druhého podle svých sil.
Vyvodit některé důsledky ze situací, dějů kolem něj, přizpůsobit tomu své chování.

Konkrétní činnosti, které budou děti provádět, jsou vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

2010-2018, Sluníčko MŠ