MŠ Sluníčko, Tišnov

Tématická část: Cestujeme po světě - od 9. 1. 2023

Charakteristika:
Seznamování s planetou, se státy, lidskými rasami, s etniky a jejich kulturami. Seznamování se s lidmi s tělesnými, smyslovými a citovými odlišnostmi, respektování jejich odlišností, vedení k toleranci, spolupráci a pomoci. Vytváření postojů, vedení k aktivní ochraně planety, státu, obce a místu, kde žiji.

Kompetence (to co by dítě mělo znát, vědět, mít zvládnuté na konci předškolního věku)

Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví, věku, jazyka, kultury, etnika, rasy, náboženství, sociálního zázemí, životní úrovně).

Je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým.

Chce poznávat své okolí, svět.

Chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých.

Dílčí cíle (to čemu se děti učí, k čemu jsou vedeny, co plní, co si osvojují při činnostech v průběhu dne:

Rozvíjet všechny smysly.

Všímat si věcí, lidí a dějů kolem sebe, sdělovat, čeho si všimlo.

Chtít rozumět okolnímu světu, tomu co vidí, slyší, hmatá, pociťuje.

Orientovat se v čase.

Rozlišovat směry a vzdálenosti, orientovat se v prostoru.

 Všímat si věcí, lidí a dějů kolem sebe, sdělovat, čeho si všimlo.

 Záměrně vnímat a znát názvy věcí, jevů a rozumět obsahu názvů.

Rozlišit a pojmenovat vlastnosti a kvalitu věcí a vztahy mezi nimi (barva, tvar, povrch, množství, velikost, druhy materiálu...).

Chovat se s empatií a respektem k citovému životu svému i druhých.

Snižovat závislost na dospělém.

Chápat, že lidé jsou různí a chovají se různě

 Chápat, že rozmanitost lidských ras a kultur jsou hodnotami.

  Vnímat lidi s jejich odlišnostmi tělesnými, rasovými, kulturními a povahovými jako přirozený stav.

  Mít rozvinutou potřebu svobody.

Záměrně naslouchat.

Přijímat svět pozitivně.

 Postarat se o sebe a o druhé podle svých sil.

Vytvořit pozitivní vztah k mateřské škole.

 Vytvořit vztah k obci, vlasti jako k místu, kam patří.

Vědět, ve které obci a zemi žije.

 Vnímat estetické hodnoty obce i okolí

 Znát instituce v okolí mateřské školy a bydliště a jejich účel.

Mít povědomí o existenci planety Země jako součásti vesmíru.

 Vykonávat jednoduché činnosti podporující zdraví těch společenství, v nichž žije.

Vědět o různorodosti kultur, ras, etnik.

 Vnímat odlišnosti jako přirozený stav.

  Vědět o odlišnostech i podobnostech věcí a jevů, které je obklopují.

  Vědět o rozmanitosti krajiny, počasí, přírody.

Konkrétní plán činností je vyvěšen v šatnách jednotlivých tříd.

 

 

 

2010-2023, Sluníčko MŠ