MŠ Sluníčko, Tišnov

Tématická část : Poznáváme nové věci 13. 1. - 31. 1. 2020
Charakteristika: Seznamování s lidskými rasami, s etniky a jejich kulturami. Seznamování se s lidmi s tělesnými, smyslovými a citovými odlišnostmi, respektování jejich odlišností, vedení k toleranci, spolupráci a pomoci.

Kompetence = co by měly děti zvládnout během předškolního věku:
Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví, věku, jazyka,  kultury, etnika, rasy, náboženství, sociálního zařazení, životní úrovně).
Chápe, že lidé mají různé pocity, dovede je rozpoznávat a pojmenovat.
Má zvnitřnělou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel. Přijatá pravidla se snaží plnit.
Dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a dospělými.
Je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí.
U druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování.

Cíle, které děti plní a ke kterým jsou vedeny děti při činnostech v průběhu dne:

Všímat si věcí, lidí a dějů kolem sebe, sdělovat, čeho si všimlo.
Poznat výjimku z řádu, ze série.
Chovat se s empatií a respektem k citovému životu svému i druhých.
Mít povědomí, že uvnitř sebe má duševní život.
Postihnout vztah mezi emocí a podnětem.
 Uvědomovat si různost projevů citového života.
Vědět, že sdělení pocitů mu pomáhá.
Chápat, že lidé jsou různí a chovají se různě.

Chápat, že rozmanitost lidských ras a kultur jsou hodnotami.
Vnímat lidi s jejich odlišnostmi tělesnými, rasovými, kulturními a povahovými jako přirozený stav. 
Chtít porozumět projevu druhých.
Chtít spolupracovat ve skupině a se skupinou.
Rozumět projevům neverbální komunikace.
Cítit uspokojení z vlastního řečového projevu.
Rozvíjet a kultivovat řečový projev.
Umět srozumitelně vyjádřit myšlenku, formulovat otázku.
Usilovat o správnou výslovnost.
Vytvářet bohatou slovní zásobu.
Znát dohodnutá pravidla ve skupině.
Znát pravidla zdvořilého chování.
Projevit porozumění a cit (empatii) pro potřeby a zájmy druhého.
Vědět o různorodosti kultur, ras, etnik…
 Vnímat odlišnosti jako přirozený stav.
  Vnímat rozdílnost jedinců ve společenství jako hodnotu.

Konkrétní činnosti, které budou děti provádět, jsou vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

2010-2020, Sluníčko MŠ